TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam thành lập năm 2011 theo quyết định 1820/QĐ- BNV của Bộ Nội Vụ là ngôi nhà chung cho cộng đồng hữu cơ Việt Nam, tập hợp các hội viên là cá nhân , đơn vị, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã…

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ là hiệp hội cả nước về phát triển nông nghiệp hữu cơ, VOAA là mái nhà chung cho cộng đồng nông nghiệp hữu cơ Việt Nam thúc đẩy nền nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững, tiên tiến , hiện đại và hội nhập với 4 nguyên tắc sau:

Sứ mệnh và giá trị

“ Dẫn dắt, đoàn kết và hỗ trợ phong trào hữu cơ Việt Nam trong sự đa dạng”
Chúng tôi hoạt động bởi sự công bằng đúng nguyên tắc và đánh giá cao sự tham gia
đầy đủ , đa dạng của các bên liên quan trong phong trào hữu cơ.
Chúng tôi hoạt động thực tế , chuyên nghiệp và luôn mở ra những tiếp cận sáng tạo để
giải quyết những thách thức và mang đến những cơ hội cho các bên.

Hiệp hội là thành viên của:

IFOAM International (2013)

IFOAM Asia (2016)   

ALGOA của IFOAM Asia (2016)

Asean Organic Federation (2017)